תנאי שימוש במידע ובויז’ואלס

מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע ובתמונות הינה למשתמש בלבד, וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו לצד ג’, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, במידע, בויז’ואלס ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

המשתמש מתחייב, כי לא יפרסם ברבים את המידע וכי לא יפרסם ברבים כל מוצר מהאתר. עוד מתחייב המשתמש, כי לא יצלם כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת, וכי לא ישכפל ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, בין בתמורה ובין ללא תמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, של מידע ותמונות המאוחסנים באתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מבעלת האתר מראש ובכתב.